Kredens Smaku

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Rafath Khan, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dajetto.pl przy ul. R. Minkiewicza 4 w Suwałkach 16-400, NIP 8461450314, adres e-mail: dietetycy@kredens-smaku.pl.


2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, zwanych dalej „Rozporządzeniem”.


3. Dane osobowe będą przetwarzane celem zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży towarów ze Sklepu oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych, przy czym podstawa przetwarzania danych będzie umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację Regulaminu oraz przepisy prawa w zakresie rekojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.


4. W przypadku wyrażenia przez klienta odrębnej zgody na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu mogą być wysyłane oferty handlowe sprzedaży towarów w Sklepie, w tym promocyjne. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda klienta, która nie jest obowiązkowa i może zostać cofnięta w każdej chwili.


5. Dane te będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich pozyskania w związku z upływem okresu przedawnienia
roszczeń (Art. 422 1 , § 1 Kodeksu cywilnego).


6. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Ponadto dane mogą być przekazywane firmom świadczącym usługi: wsparcia IT, firmom transportowym i kurierskim, firmom prawniczym w ramach doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


7. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe czynności klient może wykonać kontaktując się z biurem Sprzedajacego w sposób określony w regulaminie. Zmiana w zakresie danych
osobowych nastąpi w terminie 5 dni roboczych licząc od zgłoszenia.


8. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


9. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach.


10. Administrator nie dokonuje analiz preferencji klientów i nie gromadzi danych bez ich odrębnej zgody i wiedzy.